Anketa "Raziskava s področja človeških virov, ki upravljajo z e-gradivom v arhivih"
Spoštovani,

zahvaljujemo se vam, ker ste se odločili za sodelovanje v raziskavi s področja človeških virov, ki upravljajo* z arhivskim e-gradivom** v arhivih***, s katero bomo skušali pridobiti mnenje kolegov v arhivskih institucijah v Evropi in po svetu.

Namen raziskave je definirati, katera znanja in veščine se pričakujejo od arhivskega osebja, ki upravlja z arhivskim e-gradivom, njihovo formalno izobrazbo, strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje. Raziskava bo prav tako skušala prikazati stopnjo njihovega profesionalnega zadovoljstva in delovne izpopolnjenosti pri delu z e-gradivom ter katere probleme, tekom svojega upravljanja z e-gradivom, vidijo kot največji strokovni izziv.

Za izpolnitev vprašalnika boste potrebovali približno 10 minut. Vsi zbrani podatki bodo obravnavani zaupno.


*»Upravljanje« zajema skrb za arhivsko e-gradivo pri ustvarjalcih in njegov prevzem v arhiv, skrb za dolgoročno ohranjanje arhivskega e-gradiva ter za nadaljnjo uporabo in dostopnost.
**»E-gradivo« zajema izvirno elektronsko (digitalno in analogno) gradivo ter digitalizirano gradivo, ki je izvirno nastalo v fizični ali elektronski analogni obliki.
***Pojem »arhiv« zajema vse organizacije, ki izvajajo arhivsko dejavnost oziroma imajo za to zadolžene organizacijske enote.