Kako oblikovati anketo?


Kako oblikovati anketo?
Pred formuliranjem vprašanj, razmislite o dtrukturi celotne ankete. Glede na teme, razdelite vprašalnik na različne dele, pri čemer vsak del obravnava svojo temo.
Ankete se ponavadi pričnejo s splošnimi vprašanji in nadaljujeje z bolj specifičnimi. V spodnjem primeru si oglejte strukturo vprašalnika, ki proučuje zakaj nakupovalni center Gemma izgublja kupno moč.

Main sections of the survey
1. Podatki o udeležencih. Celo v primeru anonimnih anket je uporabno izvedeti spol, starost in stopnjo izobrazbe. Ti podatki vam bodo omogočili, da analizirate rezultate glede na posamezne socio-demografske profile.
2. Splošni podatki - izkušnje, znanja in zaznave o nakupovalnih centrih na splošno.
 • Kateri nakupovalni centri so bolj obiskani?
 • Kateri so pomembni podatki ob obisku nakupovalnega centra (dostop, število trgovin, promocija, itd.)?
 • Razlogi za obisk centra (zivilske trgovine, rastravracije, nakup daril, itd.)?
 • Zadovoljstvo z nakupovalnimi centri.

3) Specifične informacije. Izkušnje, znanja in zaznave o nakupovalnem centru Gemma:
 • Kdaj je udeleženec nazadnje obiskal center Gemma?
 • Ocenitev faktorjev za Gemma in 3 glavne konkurente (dostop, število trgovin, promocija, itd.)?
 • Razlogi za obisk centra Gemma (živilske trgovine, rastravracije, nakup daril, itd.)?
 • Zvestoba in zadovoljstvo z Gemma?

4) Predlogi in testiranje možnih rešitev problema.
 • Ali bi marketinške aktivnosti in promocija dvignili obisk?
 • Bi boljša izbira trgovin pritegnila več obiskovalcev (katerih trgovin)?
 • Bi izboljšanje javnega prevoza povečala obisk?
 • Drugi predlogi.

Priporočljivo je uporabiti vsaj eno odprto vprašanje, pri katerem lahko udeleženci izrazijo svoje misli. Odgovori vam lahko dajo nove ideje za rešitev težave.
Priporočljiva je tudi uporaba hierarhičnih in ocenjevalnih lestvic, ki omogočajo bolj natančne podatke za analizo.
Pred izdelavo ankete
1) Zberite informacije. Preučite literaturo iz tega področja, poglejte podobne raziskave. Razmislite o glavnih vzrokih problema in poskušajte analizirati potencialne rešitve. Tako vam bo lažje oblikovati vprašanja. Definiranje problema, hipotez in glavnih vprašanj so osnova za uspešno raziskavo.
2) Definirajte problem - npr. zakaj je obisk nakupovalnega centra upadel.
3) Definirajte glavna vprašanja. Npr.:
 • Ugotovite kako pogosto in katere nakupovalne centre obiskujejo.
 • Evaluirajte nekupovalni center Gemma po določenih kriterijih, ki so pomembni za odločitev kam bodo obiskovalci šli.
 • Raziščite predloge udeležencev o izboljšanju obiska v nakupovalnem centru.

4) Definirajte hipoteze. Npr:
 • Večina obiskovalcev meni, da center Gemma nima enostavnega dostopa;
 • Večina obiskovalcev ni zadovoljnih s ponudbo.

5) Izberite število udeležencev za vašo raziskavo.
6) Predstavljajte si, kako naj bi rezultati izgledali. Kateri socio-demografski podatki (starost, spol, stopnja izobrazbe, prihodek) bi lahko bili pomembni za analizo? Če želite izvesti statistično analizo (korelacije, t-teste), uporabite podobne ocenjevalne lestvice in parametre.
Oblikovanje ankete
1) Anketa naj bo enostavna in kratka. Oblikujte enostavna razumljiva vprašanja. Ne komplicirajte. Ne uporabljajte preveč besed v enem stavku (raje naredite dva stavka, kot enega).
2) Ne dajajte preveč vprašanj na eno stran. Bolje je razdeliti dolgo matriko na dva dela. Vedno imejte v mislih, kako boste obdržali pozornost udeležencev skozi celoten vprašalnik.
3) uporabljajte filterska ali prehodna vprašanja (Če udeleženec ne gleda TV, potem najslednje vprašanje o najljubšem TV kanalu ni relevantno.) Udeleženci bodo izgubili zanimanje, če bodo morali brati nerelevatna vprašanja.
4) V vprašanje vključite vse možne odgovore. Npr. pri vprašanje o najljubši kavi, dodajte tudi možnoet "Ne pijem kave". Če niste prepričani, da ste vključili vse možne odgovore, potem dodajte možnost "drugo"
5) Oblikujte natančna vprašanja.

Primer:
 • Koliko otrok je v vaši družini? (Pojem otrok mora biti definiran, če nočete, da udeleženci upoštevajo tudi npr. sina, ki je star 25 let in živi v svojem gospodinjstvu.)
 • Bolj točna vprašanja bi bila: Koliko otrok starih manj kot 18 let živi v vašem gospodinjstvu?
 • Koliko zaslužite? (Udeleženci ne bodo vedeli bruto/neto; mesečno/leetno).
 • Bolj točno vprašanje: Kakšen je bil vaš povprečni mesečni dohodek v zadnjih 6 mesecih (vključujoč bonuse in davek)?

6) Bodite previdni pri vprašanjih o pogostosti ali količini.
Izogibajte se uporabe zavajujočih vprašanj, npr. ponavadi, včasih, v povprečju. Udeleženci lahko ocenjujejo te vrednosti različno - "ponavadi" lahko za nekoga pomeni enkrat mesečno, za drugega pa enkrat tedensko. Navajajte točne vrednosti ali pa vrednosti razložite.
7) Izogibajte se možnosti odgovora "težko odgovoriti" ali "ne vem".
 • Primer, kdaj je dobro uporabiti možnost "težko oceniti". V primeru ankete za ocenjevanje zaposlenih, če mora nekdo oceniti zaposlenega, ki ga ne pozna zelo dobro ( npr. iz drugega oddelka).
 • Primer, kdaj ni dobro uporabiti možnosti "težko oceniti" - povpraševanje po mnenju glede šolskih uniform. Vsak se mora opredeliti glede tega vprašanja, zato bi bila možnost "težko oceniti" za osebe, ki o tem še niso razmišljali, preveč enostavna izbira. Če ta možnost ni na voljo, se bodo morali opredeliti in vi boste dobili veljavne odgovore.

8) Uporaba podobnih besed z nasprotnim pomenom v enem vprašanju lahko zmede udeležence.
9) Občutljiva in osebna vprašanja. Udeleženci niso vedno pripravljeni razkriti osebnih stvari, kot npr. višino plače. Na primer, pri vprašanju glede plače ne povprašujte po točni vsoti, ampak udeležencem ponudite možnosti od-do.
10) Ponudite možnost, da je vprašanje mogoče preskočiti oz. ne odgovoriti nanj. Če je vprašanje preveč občutljivo, lahko udeleženci prekinejo z reševanjem ankete. Bolje je, da vam ne odgovorijo na eno vprašanje, kot da ne rešijo celotne ankete.
11) Izogibajte se sugestivnih vprašanj, kot npr: "Katera znamka vam je bolj všeč - ekskluzivni Lexus ali Toyota?"
12) Obdržite zanimanje udeležencev skozi ves vprašalnik. Ne naredite predolge ankete. Razmislite o vsakem vprašanju, če ga res potrebujete. Priporočljivo je, da na začetku ankete ne uporabljate odprtih vprašanj (najboljši prostor za ta vprašanja je sredina ankete)
13) Ko ste oblikovali vsa vprašanja, si oglejte anketo in jo preizkusite. Preverite slovnične napake.
Analiza rezulatov
1) Izbrišite površne odgovore. Testirajte pozornost udeležencev tako, da oblikujete dva podobna vprašanja in daste eno vprašanje na začetek, eno pa na konec ankete. Izbrišite udeležence, ki so na obe vprašanji odgovorili drugače.
2) Bodite previdni z grafičnim prikazovanjem vprašanj z večimi možnimi odgovori.
3) Kako izbrati pravi način prikaza podatkov? Ne obstajajo pravilni ali nepravilni načini prikaza rezultatov. Najboljši način izbire načina prikaza je, da se vprašate, kaj želite pri določenem vprašanju izpostaviti. Preizkusite različne načine. MojaAnketa.si vam omogoča, da si odgovore na vsako vprašanje ogledate v različnih grafih - palični prikaz, stolpični prikaz, pita in črtni graf. Spodaj je nekaj primerov, kako izbrati najprimernejši način prikaza podatkov.
Tortni diagram je uporabna, če želite poudariti določen odgovor v relaciji s splošno situacijo. Ta graf kaže delež za vsak odgovor (npr. etnične skupine v državi, itd)

Primer: število anketirancev (moških in žensk). Ta graf kaže, da sta oba spola podobno zastopana.
Pie Chart - Genders
Primer: Deleži podjetij. Ta graf prikazuje delež vsakega podjetja v industriji.
Pie Chart - Brands
Stolpični graf se uporablja za primerjanje odgovorov med seboj. V tem primeru splošno stanje ni pomembno.

Primer: Katero je vaše najljubše sadje? V stolpičnem grafu je bolj razvidno, da so jabolka bolj popularka kot breskve. V tortnem diagramu bi oba odgovora izgledala enako.
Bar chart
Črtni grafi so boljši za prikazovanje trendov (npr. trendi skozi čas)

Primer: Primerjaj dva produkta, ki sta ocenjena na enaki lestvici. Odgovora "všeč mi je" in "zelo mi je včeš" sta najpogostejša odgovora. Na osnovi odgovorov oba produkta udeleženci ocenjujejo na podoben način. Če prikažemo rezultate s črtnim grafom je vidno, da je produkt A bolje ocenjen kot produkt B.
Line chart - Comparison
Primer: analiza mesečne prodaje dveh produktov. Spodnji graf prikazuje, da je prodaja produkta A veliko večka kot prodaja produkta B. Poleg tega je razvidno, da je za produkt A značilen sesonski trend - prodaja se zelo poveča v mesecu maju. Prodaja produkta B je enaka skozi vse mesece.
Line chart - Sales
Interaktivni in zanimivi načini prikazovanja podatkov. Razmislite o možnosti uporabe interaktivnih grafov. Razlike med moškimi in ženskami lahko prikažete na bolj zanimiv način.
Interactive and interesting results
4) Oblikujte mape znamk. To je uporabno, če želite na dveh kriterijih, npr. razpoznavnost in izbira znamke, med seboj primerjati različne znamke. Mape znamk so uporabne, če primerjate slabosti in prednosti znamk, najbolj konkurentnih znamk. V spodnjem grafu ima znamke B visoko razpoznavnost in visoko izbirnost. Znamka C ima dobro razpoznavnost, vendar nizko izbirnost. Znamka A pa ima dobre možnosti, da pridobi izbirnost, vendar ima nizko razpoznavnost.
Brand matrix
5) Bodite previdni pri interpretaciji rezultatov. Kako lahko navajate, ali je 50% dobro ali slabo? Pri interpretaciji je dobro primerjati svoje rezultate z drugimi primerljivimi raziskavami.

6) Med interpretiranjem rezultatov se je pomembno zavedati, da zaključki ne morejo temeljiti zgolj na osnovi rezultatov vaše ankete. Če je le mogoče je potrebno upoštevati tudi druge dajavnike ali raziskave. Npr. če evaluirate rezultate oglaševalske kampanje, je pommebo, da ne merite samo odnos javnosti do materialov kampanje, ampak tudi:
 • Koliko ciljne publike smo zajeli s to kampanjo, koliko jih je videlo te reklame?
 • Kakšne so spremembe v prodaji?
 • Kako so se spremenili deleži prodaje?
 • Kako se je to povrnilo?